Skip to main content

Advokat Tanja Graabæk interviewet til undersøgelsen

SamværsAdvokatens advokat Tanja Graabæk har bistået Tænketanken Jusititia – fsva. det familieretlige område – med deres nyligt offentliggjorte rapport ”Strafferetlige vildskud – Andre følger af strafbare handlinger end almindelig straf”.

Tænketanken Justitias formål er at værne om og styrke retssikkerheden. Deres undersøgelse blev udgivet den 19. juli 2023, og i rapporten fokuserer de på at undersøge en række love vedtaget inden for de sidste 10 år, som giver nye muligheder for at pålægge dømte personer (og i nogle tilfælde deres nærmeste) andre følger af strafbare handlinger end almindelig straf som fængsel og bøde.

På det familieretlige område fokuserer undersøgelsen på forældreansvarslovens § 4a. På dette område gælder der en klar formodning for, at det er bedst for et barn, at en forælder idømt en frihedsstraf for visse former for kriminalitet, ikke har hverken forældremyndigheden/del i forældremyndigheden, samvær/anden kontakt, eller bopælen over barnet. Formodningen kan dog fraviges, hvis det er bedst for barnet. I forbindelse med den offentlige høring over et udkast til lovforslaget vedrørende forældreansvarslovens § 4a stillede Tænketanken Justitia sig tvivlende over for, om en udvidelse af formodningsreglen var nødvendig, og henviste til EMRK i sit høringssvar.

I undersøgelsen citeres advokat Tanja Graabæk for følgende vedr. forældreansvarslovens § 4a:

”Advokat Tanja Graabæk, som Justitia har interviewet til brug for udarbejdelsen af denne rapport, oplyser, at hun opfatter reglen i forældreansvarslovens § 4 a som ren signalpolitik, men at domstolene anvender reglen relativt pragmatisk og i overensstemmelse med den praksis, som var gældende forud for vedtagelsen af bestemmelsen. Det er efter Tanja Graabæks opfattelse ikke til barnets bedste og skaber unødige konflikter, når de strafbare forhold, som en af forældrene inddrager i sagen, er uden betydning for forældreevnen, for eksempel fordi der er tale om et mindre alvorligt enkeltstående forhold begået for mange år siden. Reglen tager heller ikke højde for, at begge forældrene eller for eksempel bopælsforælderens nye samlever, kan være dømt efter de bestemmelser, som er nævnt i forældreansvarslovens § 4a”.

Læs Tænketanken Justitias undersøgelse her:
https://justitia-int.org/wp-content/uploads/2023/07/Rapport_Strafferetlige-vildskud-Andre-foelger-af-strafbare-handlinger-end-straf.pdf