Skip to main content

Ny lov er vedtaget

Folketinget har vedtaget en lov om ligedeling af børne- og ungeydelsen, som træder i kraft den 1. januar 2022.

Med virkning fra den 1. januar 2022 bliver børne- og ungeydelsen udbetalt med halvdelen af ydelsen til hver af forældrene, med mindre man (elektronisk) søger Udbetaling Danmark om og får bevilliget en fortsat fuld udbetaling til den ene forælder.

I praksis får ligedelingen alene betydning i de tilfælde, hvor der er fælles forældremyndighed og forældrene enten bor sammen eller praktiserer et samværsomfang i form af en deleordning eller en 8/6-ordning.

For i alle andre tilfælde vil der som udgangspunkt blive bevilliget fortsat fuld udbetaling til bopælsforælderen ved ansøgning. Det vil således blive bevilliget, hvis det – uanset hvilken samværsordning, der praktiseres – aftales, at ydelsen ikke skal deles. Det vil også blive bevilliget, hvor der ikke er fælles forældremyndighed, hvor der er en samværsordning i form af en 9/5-ordning eller mindre, eller hvor ikke begge forældre er fuldt skattepligtige i Danmark. Dette forudsætter dog dokumentation for samværets omfang i form af en dom eller afgørelse om samvær eller ved et forlig indgået i Familieretshuset eller Familieretten.

Sådan som forarbejderne til loven er formuleret, er det ikke umiddelbart tilstrækkeligt med en privat aftale mellem forældrene om samvær. Man kan derfor – for ikke at dette skal skabe konflikt mellem forældrene, fordi de da vil være forpligtet til at gennemgå en sag i Familieretshuset for at få en afgørelse – håbe på, at Udbetaling Danmark vælger at fortolke lovens formulering udvidet, så også private, skriftlige samværsaftaler kan bruges som dokumentation.

BØRNE- OG UNGEYDELSEN LIGEDELES - Ny lov er vedtaget